Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Statut

PDF
TEKST JEDNOLITY
STATUT POLSKO – SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
§1
Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej
 1. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zwana dalej “Izbą”, działa na podstawie ustawy z dn. 30 maja 1989 roku o Izbach Gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz.195 zmiany Dz.U. z 1992r. nr 75 poz. 368 oraz Dz.U. z 1996r. nr 43 poz. 189). Izba jest organizacją Samorządu Gospodarczego, dwustronną Izbą Gospodarczą w rozumieniu tejże ustawy.
 2. Nazwa Izby brzmi Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza. Izba może używać nazwy handlowej Swisschamber Poland, nazwy w niemieckim brzmieniu Polnisch-Schweizerische Wirtschaftskammer oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2
Siedziba Izby

Siedzibą Izby jest Warszawa. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą. Izba może na obszarze swojej działalności tworzyć oddziały.

§3
Przedmiot działalności Izby
 1. Zasadniczym celem Izby jest popieranie, inspirowanie i rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Szwajcarią.
 2. Izba:
  • popiera i chroni interesy gospodarcze swoich członków,
  • gromadzi i rozpowszechnia informacje o stanie rozwoju gospodarki i warunkach działalności gospodarczej w obydwu krajach,
  • zajmuje stanowisko i kształtuje opinię publiczną w sprawach dotyczących polsko-szwajcarskiej współpracy gospodarczej i interesów swoich członków,
  • organizuje sympozja, konferencje, seminaria i inne imprezy gospodarcze i promocyjne, a także popiera i organizuje dokształcanie zawodowe swoich członków, popiera i pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy firmami obu krajów,
  • świadczy usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego w szczególności poprzez sporządzanie opinii i sprawozdań oraz analiz rynkowych.
 3. Izba realizuje swoje cele w ścisłej współpracy ze szwajcarską izbą partnerską, w szczególności poprzez:
  • wzajemne uzgadnianie programów działalności,
  • organizowanie wspólnych imprez i innych projektów,
  • doroczne wspólne posiedzenia zarządów.
§4
Członkowie

Członkami Izby mogą być następujące podmioty gospodarcze:

 • polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne z siedzibą zagranicą,
 • osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania zagranicą,
 • nie mające osobowości prawnej spółki, utworzone zgodnie z ustawodawstwem państw obcych.
§5
Uzyskanie i utrata członkostwa
 1. Przyjęcie następuje na podstawie pisemnego wniosku kandydata. Przez podpisanie deklaracji kandydat uznaje postanowienia Statutu Izby. O przyjęciu członka orzeka Zarząd.
 2. Utrata członkostwa następuje wskutek:
  • śmierci osoby fizycznej,
  • zaprzestania działalności gospodarczej lub ustania bytu osoby prawnej,
  • zrzeczenia się,
  • wykluczenia.
 3. Zrzeczenie się członkostwa może nastąpić tylko za dwumiesięcznym wypowiedzeniem na koniec roku obrachunkowego.
 4. Wykluczenie członka następuje decyzją Zarządu w razie ciężkiego naruszenia obowiązków członkowskich. Za przyczynę wykluczenia uznaje się między innymi niepłacenie składek przez okres trzech miesięcy od daty ich wymagalności, pomimo wezwania Zarządu.
 5. Postanowienie Zarządu o odrzuceniu wniosku o przyjęcie lub wykluczeniu członka może być zaskarżone przez danego kandydata lub w przypadku wykluczenia – członka Izby w terminie siedmiu dni od jego zawiadomienia o postanowieniu do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie musi być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
§6
Prawa i obowiązki członków
 1. Każdemu członkowi przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze jak również generalnie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Członkowie Izby mogą korzystać z usług świadczonych przez Izbę. Usługi te, o ile wymagają szczególnych nakładów, świadczone są odpłatnie.
 3. Obowiązkiem członka jest wspieranie Izby w wypełnianiu jej celów, przestrzeganie Statutu oraz płacenie składek członkowskich.
§7
Składka członkowska
 1. Walne Zgromadzenie ustala corocznie obowiązującą na rok następny wysokość składki członkowskiej.
 2. Składki członkowskie na rok bieżący płatne są najpóźniej do końca 31 marca bieżącego roku. Członkowie przyjmowani w trakcie roku obrachunkowego płacą składkę obniżoną o jedną czwartą za każdy kwartał, który upłynął przed datą ich przystąpienia.
 3. Składki członkowskie płatne są przelewem na konto bankowe Izby.
 4. W wyjątkowych wypadkach Zarząd może przyznać zniżkę w wysokości składki lub jej płatność w ratach. Zniżka może być udzielona zwłaszcza podwójnym członkom należącym jednocześnie do izby partnerskiej w Szwajcarii.
§8
Organy Izby

Organami Izby są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
§9
Walne Zgromadzenie
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi odbyć się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku rozrachunkowego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest w razie potrzeby przez Zarząd.
 4. Na żądanie 1/5 członków Izby Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
 5. Walne Zgromadzenie zwoływane jest drogą pisemnych zaproszeń, które wysłane muszą być nie później niż trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Wraz z zaproszeniem wysyłany jest pisemny porządek obrad.
 6. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Izby.
 7. Członkowie Izby głosują osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest z reguły jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku wyboru organów Izby, a także jeżeli zażąda tego któryś z obecnych na Zgromadzeniu członków Izby.
 8. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych na Zgromadzeniu.
 9. Uchwały o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu i likwidacji Izby wymagają większości 2/3 głosów oddanych na Zgromadzeniu.
§10
Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i sprawozdania Zarządu za rok oraz Komisji Rewizyjnej
 • za rok obrachunkowy,
 • wyboru i odwołania członków organów Izby,
 • udzielania absolutorium dla członków Zarządu,
 • uchwalenie budżetu rocznego i programu działalności na następny rok,
 • ustalenia wysokości składki członkowskiej,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
 • zmiany Statutu,
 • rozwiązanie i likwidacja Izby,
 • wniosków zgłoszonych przez członków na Walnym Zgromadzeniu, które zostały zgłoszone zgodnie z porządkiem obrad.
§11
Zarząd
 1. Zarząd Izby składa się co najmniej z trzech osób.
 2. Kadencja członka Zarządu trwa dwa lata i kończy się z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po jej upływie. Zarząd konstytuuje się samodzielnie. Zarząd może uchwalić regulamin organizacyjny normujący działania Zarządu.
 3. Zarząd prowadzi działalność Izby i jest właściwy we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do właściwości innych organów. Izba jest reprezentowana na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. Zarząd może powołać dalszych Pełnomocników.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 5. W razie rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu urzędującego członka Zarządu z innej przyczyny w trakcie kadencji Zarząd ma prawo dokooptować inną osobę na to miejsce. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd wnosi o zatwierdzenie wyboru dokooptowanego członka. Pod warunkiem zatwierdzenia wyboru kadencja dokooptowanego członka zarządu upływa z kadencją Zarządu.
§12
Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i upływa z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po jej upływie.
 2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
 • bieżąca i roczna kontrola gospodarki finansowej Izby,
 • badanie dokumentów księgowych,
 • sprawozdanie z kontroli dokonywanej przez Komisję do rąk Walnego Zgromadzenia oraz wnioski w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

3. W razie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji Komisja Rewizyjna ma prawo   dokooptować inną osobę na to miejsce. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd wnosi o zatwierdzenie wyboru dokooptowanego członka Komisji. Pod warunkiem zatwierdzenia wyboru kadencja dokooptowanego członka zarządu upływa z kadencją Komisji.

§13
Biuro Izby
 1. W celu prowadzenia bieżącej działalności Izby Zarząd powołuje dyrektora Izby i poleca mu organizację biura Izby.
 2. Dyrektorowi Izby udzieli się pełnomocnictwa do reprezentowania Izby w jej bieżącej działalności i w ramach instrukcji Zarządu.
§14
Środki finansowe Izby

Izba nie działa w celach zarobkowych. Majątek Izby składa się ze:

 • składek członkowskich,
 • opłat za usługi świadczone przez Izbę,
 • nieodpłatnych przysporzeń, spadków, darowizn i zapisów,
 • subwencji i dotacji,
 • dochodów z działalności gospodarczej, przy czym te mogą być przeznaczane tylko na cele statutowe Izby,
 • dochodów z majątku Izby.

Członkowie nie mają prawa do majątku Izby i nie odpowiadają swoim majątkiem za jej zobowiązania, za wyjątkiem przewidzianej prawem odpowiedzialności za koszty likwidacji Izby w razie braku środków na przeprowadzenie likwidacji.

§15
Rok obrachunkowy

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§16
Rozwiązanie i likwidacja Izby

W razie rozwiązania i likwidacji Izby majątek jej przeznaczony będzie dla polskiej osoby prawnej, której cele statutowe podobne są do celów Izby.

Likwidatorami Izby są członkowie Zarządu.

§17
Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 r. z późniejszymi zmianami, a także inne przepisy prawa polskiego.