Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

BALAJCZA Partnerem konferencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

W dniach 26-27 października br. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Ambasada Królestwa Niderlandów oraz Krajowy Punkt Kontaktowy OECD zaprosili przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w warsztacie pt. „Plan for a Better Future. The role of the NGOs in the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and development of the National Action Plan on Business and Human Rights.” (Rola NGOs we wdrażaniu Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wypracowaniu Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka). Warsztat był organizowany we współpracy z holenderskim (SOMO), OECD Watch oraz przy wsparciu International Corporate Accountability Roundtable i Duńskiego Instytutu Praw Człowieka. Wydarzenie objął patronatem honorowym Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar.

Jest nam miło poinformować, że BALAJCZA był Partnerem tego wydarzenia.

Warsztat miał na celu przybliżenie przedstawicielom środowiska pozarządowego problematyki praw człowieka i biznesu oraz pogłębienie ich wiedzy i kompetencji w tym obszarze, aby zwiększyć wpływ NGOs na wdrażanie Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka przez biznes i administrację publiczną, oraz aby umożliwić merytoryczny i konstruktywny udział NGOs w procesie prowadzącym do wypracowania przez administrację publiczną Krajowego Planu Działania w zakresie biznesu i praw człowieka (KPD, ang. National Action Plan on Business and Human Rights (NAP)), prace nad którym mają się zacząć jesienią br. Warsztat stanowił także okazję do przedstawienia doświadczeń w ww. zakresie organizacji pozarządowych z innych krajów tj. SOMO, ICAR, Sherpa i Bern Declaration.
W czasie warsztatu szczególną uwagę została poświęcona procedurom i mechanizmom dochodzenia sprawiedliwości w sytuacjach naruszenia praw człowieka przez przedsiębiorstwa, oraz temu  w jaki sposób proces prowadzący do wypracowania KPD może zostać wykorzystany do poprawy efektywności funkcjonowania mechanizmu skargowego związanego z Krajowym Punktem Kontaktowym OECD w Polsce oraz popularyzacji lub wypracowania innych mechanizmów i procedur skargowych.
Ponadto, w czasie warsztatu podejmiemy próbę zmapowania oczekiwań NGOs odnośnie ich partycypacji w procesie prac nad KPD oraz zawartości KPD.