Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Firmy krytyczne wobec zmian podatkowych / Informacja prasowa KPMG

Firmy krytyczne wobec zmian podatkowych

Rok 2021 przyniósł podatnikom CIT wiele fundamentalnych zmian. Zdaniem firm w Polsce najistotniejszą było wprowadzenie obowiązku sporządzenia i opublikowania informacji o realizacji strategii podatkowej. Najwięcej czasu i zasobów w celu sporządzenia informacji o realizacji strategii podatkowej organizacje poświęcają na informacje o stosowanych procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków, wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. W 2022 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowych ulg podatkowych związanych z Polskim Ładem. Firmy biorące udział w badaniu KPMG najlepiej oceniają planowaną ulgę na automatyzację i  robotyzację, rozszerzenie ulgi B+R oraz zakresu IP Box.

2021 rok przyniósł wiele zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wg firm biorących udział w badaniu KPMG, najistotniejszą zmianą wprowadzoną na początku roku w CIT jest obowiązek sporządzania i publikowania informacji z realizacji strategii podatkowej. Duże znaczenie miało również odroczenie mechanizmu pay and refund w podatku u źródła, które już po przeprowadzeniu badania zostało ponownie przesunięte z 30 czerwca na 31 grudnia 2021 roku. Na kolejnych miejscach respondenci wymieniali ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych oraz „estoński CIT”.

Firmy minimalizują negatywne skutki wprowadzenia nowych przepisów dot. spółek komandytowych

W styczniu 2021 roku spółki komandytowe i niektóre spółki jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (zgodnie z nowelizacją, spółki komandytowe mogły postanowić, że nowe przepisy obejmą je dopiero od 1 maja 2021 roku). W związku ze zmianą, dochody generowane przez spółki komandytowe (i niektóre spółki jawne), które były dotychczas podmiotami transparentnymi podatkowo, zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie spółki.

Okazuje się, że większość respondentów badania (87% wskazań) przyznaje, że w swojej działalności nie korzysta ze spółek komandytowych. 5% ankietowanych firm zadeklarowało, że wykorzystuje spółki komandytowe i skorzystało z możliwości odroczenia uzyskania przez nie statusu podatników CIT do końca kwietnia 2021 roku. 7% firm dokonało zmiany formy prowadzenia działalności poprzez przekształcenie spółek komandytowych (w spółkę z o.o. lub spółkę jawną).

Objęcie spółek komandytowych opodatkowaniem podatkiem dochodowym to fundamentalna zmiana dla organizacji, które wykorzystują tę formę prawną w swoich strukturach. Nic zatem dziwnego, że niemal wszyscy respondenci korzystający ze spółek komandytowych postanowili ograniczyć skutki tej zmiany poprzez opóźnienie jej wejścia w życie lub modyfikację struktury swoich grup – mówi Anna Sińczuk, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce.

Realizacja strategii podatkowej – 29% firm rozpoczęło już stosowne działania

Na początku roku wszedł w życie obowiązek sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczy zarówno pojedynczych podatników CIT, których przychody w roku podatkowym przekroczyły 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych bez względu na osiągane przychody. Obowiązek informowania o realizacji strategii podatkowej został nałożony zarówno na całą grupę podatkową, jak i na pojedyncze spółki wchodzące w jej skład. Zgodnie z wynikami badania KPMG, 39% respondentów zadeklarowało, że ich firma nie ma obowiązku sporządzania informacji o realizacji strategii podatkowej. Z kolei 29% respondentów przyznało, że ich firma prowadzi już stosowne działania nad przygotowaniem takich informacji we własnym zakresie lub z pomocą zewnętrznych doradców, a 32% badanych organizacji planuje wkrótce rozpoczęcie podobnych działań.

Najbardziej problematycznymi obowiązkami związanymi z przygotowaniem informacji o realizacji strategii podatkowej, które jednocześnie wymagają poświęcenia największej liczby zasobów, są informacje o stosowanych procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Równie wymagające są informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów. Z kolei najmniej angażujące, zdaniem badanych firm, są zagadnienia dotyczące złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, informacji stawkowych i akcyzowych oraz informacji na temat rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Obowiązek sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej to kolejny z obowiązków administracyjnych nakładanych na polskich podatników. Należy jednak podkreślić, że spółki mogą skorzystać z okazji i nie tylko pochwalić się wysokością podatków płaconych w Polsce, ale także faktem przestrzegania złożonych polskich regulacji prawa podatkowego. Istnieje zatem możliwość przekucia uciążliwości w PR-owy pozytyw – mówi Wojciech Majkowski, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego w Zespole ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce.

Ocena zapowiedzianych nowych ulg podatkowych w Polskim Ładzie

W 2022 roku, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, zostaną wprowadzone nowe ulgi związane z Polskim Ładem. Planowane jest m.in. rozszerzenie ulgi B+R oraz IP Box. Nowością ma być m.in. ulga na IPO czy ulga na zatrudnienie nowych pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe, ulga na prototyp lub na robotyzację, jednak szczegóły dotyczące planowanych rozwiązań nie są na razie znane. Wśród zapowiadanych nowych ulg, firmy biorące udział w badaniu, najlepiej oceniają planowaną ulgę na automatyzację i robotyzację, rozszerzenie ulgi B+R oraz rozszerzenie zakresu IP Box. Z kolei najgorzej firmy oceniają zapowiadane zmniejszenie restrykcji dotyczących tzw. „estońskiego CIT” (53% negatywnych ocen), ulgę dla Venture Capital (44% negatywnych ocen) lub ulgę konsolidacyjną, którą źle ocenia 40% badanych.

Podatek u źródła – będzie łatwiej?

Od 2018 roku polscy płatnicy podatku u źródła w celu zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki opodatkowania są obowiązani do dochowania należytej staranności przy weryfikacji spełnienia warunków uprawniających do zastosowania takiej preferencji. Zdecydowana większość (59% wskazań) respondentów badania KPMG w Polsce zdeklarowała, że w celu zastosowania zwolnienia lub uzyskania preferencyjnej stawki podatku WHT, dokonuje weryfikacji i analizuje płatności we własnym zakresie. 15% firm biorących udział w badaniu zadeklarowało, że skorzystało z pomocy zewnętrznego doradcy i uzyskało opinię o możliwości zastosowania zwolnienia z WHT lub zastosowania preferencyjnej stawki podatku. 1 na 10 badanych organizacji uzyskała z kolei opinię o zastosowaniu zwolnienia w podatku u źródła.

Obowiązek zachowania należytej staranności przy zastosowaniu zwolnienia lub preferencyjnej stawki opodatkowania przy podatku u źródła jest powszechnie uważany za dodatkowe wyzwanie stawiane osobom odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe. Jest to wyzwanie o tyle istotne, że niedopełnienie obowiązków może wiązać się nie tylko z zapłatą przez płatnika zaległego podatku, odsetek za zwłokę oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego (10% wartości brutto należności podlegającej podatkowi u źródła), ale także sankcjami karnoskarbowymi nakładanymi na konkretne osoby fizyczne – mówi Przemysław Szywacz, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego w Zespole ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce.

 W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie zmian w podatku u źródła od 2022 roku, których celem ma być przede wszystkim ograniczenie uciążliwych procedur i ułatwienie rozliczeń. Tymczasem najczęściej wskazywaną przez firmy oczekiwaną zmianą w przepisach dot. podatku u źródła jest odstąpienie od zastosowania mechanizmu pay and refund, na którą wskazało 39% badanych firm. 13% firm przyznało, że oczekiwałoby możliwości zastosowania mechanizmu pay and refund wyłącznie do płatności z podmiotami powiązanymi, a 11% zwiększenia limitu warunkującego konieczność zastosowania tego mechanizmu. Zdaniem 8% respondentów dobrym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie możliwości uzyskania opinii o zastosowaniu zwolnienia z podatku u źródła.

Zarządzanie funkcją podatkową w firmie – 40% firm nie podjęło działań w tym zakresie

Zarządzanie funkcją podatkową jest związane m.in. z prawidłowym naliczeniem i regulowaniem podatków, zapewnieniem zgodności z prawem, a także ze związaną z tym odpowiedzialnością na podstawie kodeksu karnego skarbowego. W badaniu KPMG w Polsce, jedna piąta respondentów przyznała, że ich organizacja wdrożyła i zatwierdziła wewnętrzną procedurę dotyczącą realizacji określonych obowiązków, w związku z zarządzaniem funkcją podatkową firmy. Kolejne 35% planuje rozpoczęcie działań w tym zakresie w najbliższej przyszłości. Z drugiej strony, 40% badanych respondentów zadeklarowało, że ich firmy nie podjęły żadnych działań w tym obszarze.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.

****

O RAPORCIE:
Raport KPMG w Polsce pt. „Zmiany w CIT z perspektywy firm w Polsce” powstał na podstawie badania dotyczącego zmian w CIT, które zostało przeprowadzone w czerwcu 2021 roku wśród uczestników IV Konferencji KPMG poświęconej podsumowaniu pół roku stosowania nowych przepisów w podatku dochodowym od osób prawnych. W badaniu wzięło udział 75 osób.
****
O KPMG:
KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 146 rajach i zatrudnia ponad 227 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.
****
Kontakt dla mediów:
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582
Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

****
Nie przegap żadnej aktualizacji od
@KPMGPoland

 ****

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: DPO@kpmg.pl lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), który jest dla Pana/Pani osobą kontaktową w kwestiach związanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośbą o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: dane identyfikujące osobę, służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia żądania usunięcia danych. W przypadku wniesienia żądania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostaną bezpowrotnie usunięte.
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.
Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.