Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

KPMG uruchamia wieloletni program inwestycyjny mający na celu przyspieszenie globalnych rozwiązań ESG

KPMG planuje przeznaczyć ponad 1,5 miliarda dolarów w ciągu najbliższych trzech lat, aby skupić się na wyzwaniach związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego (ESG). Powstaną Regionalne Centra ESG wspierające klientów w obszarach ESG, a współpraca z renomowanymi uniwersytetami zapewni kompleksową ofertę szkoleń dla wszystkich pracowników KPMG na całym świecie. Dodatkowo KPMG planuje zwiększać zatrudnienie oraz rozszerzać globalne sojusze, aby wspólnie inspirować pozytywne zmiany.

Globalny program inwestycyjny KPMG ma na celu wspieranie klientów w dokonywaniu pozytywnych zmian związanych ze zrównoważonym rozwojem. Strategia ta jest oparta na odpowiedzialności KPMG za poprawę oddziaływania na świat oraz zobowiązań wobec globalnych wyzwań, które zostały zebrane w dokumencie KPMG: Our Impact Plan.

KPMG będzie koncentrowało się na szkoleniach i rozwoju pracowników na całym świecie, wykorzystaniu danych, przyspieszeniu rozwoju nowych technologii i wspieraniu działań poprzez nowe partnerstwa i sojusze z wiodącymi globalnymi partnerami. Kluczem do transformacji będzie osadzenie czynników ESG we wszystkich działaniach KPMG i rozwiązaniach klienckich, aby umożliwiać dokonywanie wymiernych zmian.

Nowa globalna strategia ESG obejmuje pięć priorytetowych obszarów:

  1. Rozwiązania

Powstanie pięć dedykowanych, nowych centrów dostarczających wiedzę i rozwiązania w zakresie kluczowych kwestii ESG. Będą się one koncentrować m.in. na:

  • Globalnej Dekarbonizacji, w ramach której KPMG będzie pomagało dużym międzynarodowym przedsiębiorstwom w wypełnianiu zobowiązań dotyczących zerowej emisji netto i planowaniu działań na rzecz dekarbonizacji;
  • Globalnym Doradztwie ESG, w ramach którego zespoły doradcze KPMG będą oferowały swoim klientom wiodącą na rynku wiedzę z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego;
  • trzech Regionalnych Centrach ESG w Europie, Azji i Pacyfiku oraz obu Amerykach, zapewniających klientom łatwy dostęp do wiedzy i doświadczenia w zakresie ESG.

Wraz z ogłoszonym programem inwestycyjnym, KPMG planuje rozwijać swoje wiodące rozwiązania i technologie w zakresie ochrony środowiska i ESG, w tym w Climate IQ – cyfrowe narzędzie pomagające organizacjom identyfikować możliwości i ryzyka wynikające ze zmian klimatu.

Uzupełnieniem inwestycji technologicznych, będzie również zwiększenie zatrudnienia, zarówno w obszarze doradztwa ESG, jak i zapewnienia wiarygodności ujawnianych informacji ESG. Dodatkowo KPMG będzie rozwijać swoją własną technologię usprawniającą prace audytorskie, aby umożliwić dostarczanie usług poświadczających w zakresie ESG o takiej samej jakości i takim samym rygorem, jakie firmy KPMG na całym świecie stosują podczas wykonywania audytu finansowego.

  1. Talenty

KPMG przeprowadzi szkolenia z zakresu ESG dla wszystkich 227 tys. pracowników, aby każdy mógł być ambasadorem pozytywnej zmiany. W ramach szkoleń KPMG współpracuje z dwoma wiodącymi ośrodkami akademickimi na świecie – University of Cambridge Judge Business School oraz NYU Stern Executive Education:

  • Partnerstwo z University of Cambridge Judge Business School ma na celu budowanie umiejętności w zakresie ESG. W ramach współpracy opracowane zostaną m.in. ramy nauczania i rozwiązania edukacyjne stosowane w całej globalnej organizacji KPMG.
  • Współpraca z NYU Stern Executive Education będzie polegała na współtworzeniu programu zrównoważonego rozwoju dla KPMG w formie edukacji kadry menedżerskiej wyższego szczebla.
  1. Wspieranie krajów rozwijających się

KPMG uruchomi akceleratory rynków wschodzących (KPMG Emerging Markets Accelerators) dla krajów rozwijających się we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, w Afryce, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej. Celem akceleratorów jest zapewnienie wsparcia doradczego krajom pozbawionym specjalistycznej wiedzy i odpowiednich zasobów, w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

  1. Współpraca i sojusze

Wiedząc, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga kooperacji na szeroką skalę, KPMG rozwija współpracę z takimi organizacjami jak UNESCO, Enactus i Global Reporting Initiative. Poprzez system sojuszy, w tym z Microsoft i ServiceNow, KPMG współtworzy nowe narzędzia i rozwiązania, które dostarczą krytycznych spostrzeżeń opartych na danych, które organizacje mogą wykorzystać do opracowania swojej drogi ESG i wdrażania istotnych zmian w celu realizacji swoich zobowiązań.

  1. Dialog

Aby wesprzeć globalną strategię ESG, KPMG uruchamia również nową kampanię „Głosy na rzecz zrównoważonej przyszłości”, oferując platformę, która wzmocni poglądy uznanych i nowych autorytetów, oddając przestrzeń do komentowania krytycznych kwestii – od zmian klimatycznych po równouprawnienie. Program będzie generował opinie, które pomogą przyspieszyć podróż w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Rozwój firm ma duże znaczenie. Rozwiązania, które dotąd sprawdzały się w biznesie, nie będą wystarczające w przyszłości. Świat stoi w obliczu wielu kryzysów, dlatego też stawiamy agendę ESG w centrum wszystkich naszych działań. ESG będzie stałym elementem naszej globalnej organizacji, począwszy od wzmacniania pozycji naszych pracowników jako ambasadorów pozytywnych zmian, po usługi świadczone dla naszych klientów i współpracę z kluczowymi interesariuszami. KPMG ma globalną skalę, wiedzę, technologie i relacje, które dają nam możliwość i odpowiedzialność wykorzystania naszej pozycji do dostarczania rozwiązań i usług pozwalających przezwyciężyć wyzwania stojące przed naszą planetą i społeczeństwem – mówi Bill Thomas, Global Chairman i CEO KPMG.

Ogłoszony program inwestycyjny jest sygnałem, jak strategicznym obszarem dla KPMG są kwestie związane z ESG i budowanie zrównoważonej przyszłości. KPMG w Polsce już od dłuższego czasu pomaga firmom dostrzec szanse i ryzyka związane z ESG. Kompleksowo wspieramy firmy w transformacji ESG, raportowaniu oraz usługach poświadczających w tym zakresie. Transformacja ESG obejmuje doradztwo związane z planowaniem i realizacją strategii ESG w przedsiębiorstwie oraz dotyka specjalistycznych zagadnień takich jak zmiany klimatyczne i prawa człowieka. Raportowanie ESG obejmuje wszelkie kwestie oceny gotowości przedsiębiorstw na wyzwania z tym związane i przygotowania ich do raportowania wskaźników finansowych i niefinansowych dla potrzeb ESG. Usługi poświadczające z kolei są niezależną oceną raportowania działań przedsiębiorstw o charakterze ESG ­– mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

Firma KPMG konsekwentnie zmienia swój wpływ na środowisko naturalne – m.in. przystąpiła do wewnętrznego programu Global Climate Response, którego celem jest monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych powstałych na skutek jej działalności. KPMG w Polsce, podobnie jak pozostałe praktyki KPMG, dąży do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 r.

****

O KPMG IMPACT:

Uruchomiona w czerwcu 2020 roku inicjatywa KPMG IMPACT jest akceleratorem dla globalnej strategii KPMG w zakresie ESG. Jest to platforma wspierająca i wzmacniająca pozycję specjalistów KPMG, którzy pomagają klientom w realizacji ich celów, osiąganiu celów ESG i wspieraniu światowej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ramach KPMG IMPACT doradcy pomagają klientom w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju, rozwoju gospodarczego i społecznego, zrównoważonego finansowania, zmian klimatycznych i dekarbonizacji, pomiaru, poświadczania i raportowania ESG.

****

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 146 rajach i zatrudnia ponad 227 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

****
Nie przegap żadnej aktualizacji od
@KPMGPoland

****

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: DPO@kpmg.pl lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), który jest dla Pana/Pani osobą kontaktową w kwestiach związanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośbą o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: dane identyfikujące osobę, służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia żądania usunięcia danych. W przypadku wniesienia żądania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostaną bezpowrotnie usunięte.
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.
Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.