Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

KPMG wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce

Firma doradcza KPMG znalazła się w pierwszym zestawieniu najbardziej dojrzałych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej. Lista powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check, zorganizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kwestionariusz badania Diversity IN Check opiera się na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w kwestionariuszu podzielone zostały na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19. Warunkiem zakwalifikowania się na listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu.

Największą wartością KPMG są pracownicy i ich wiedza. Praca w KPMG to postrzeganie świata z wielu różnych perspektyw, w duchu prawdziwej współpracy. Wzajemnie się szanujemy i umożliwiamy naszym pracownikom bycie sobą – to leży u podstaw naszych wartości. Nasi klienci wiedzą, że zróżnicowane zespoły lepiej radzą sobie z zadaniami. Wierzymy, że kultura organizacyjna, która ceni różnorodność, prowadzi do podejmowania lepszych decyzji, napędza innowacyjność i pozwala nam lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Cieszę się, że nasze działania w tym obszarze zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

Różnorodność i inkluzywność to istotne elementy kultury organizacyjnej KPMG w Polsce. Firma jest od 2013 r. sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karta Różnorodności stanowi zobowiązanie organizacji do przestrzegania zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Na naszą kulturę składają się postawy i zachowania naszych pracowników, które odzwierciedlają nasze wspólne wartości, doświadczenia i aspiracje. Tworzymy środowisko pracy, które umożliwia każdemu osiągnięcie sukcesu. Nasza kultura wpływa na to, w jaki sposób komunikujemy się z naszymi współpracownikami, klientami i społecznością. Wierzymy, że różnorodność myśli, środowisk i doświadczeń wzmacnia relacje i przynosi wymierne korzyści naszym pracownikom i klientom. To sprawia, że KPMG jest inspirującym i dynamicznym miejscem pracy, w którym każdy pracownik może w pełni wykorzystać swój potencjał, bez względu na płeć, pochodzenie społeczno-ekonomiczne czy przynależność etniczną – mówi Agnieszka Dziewulska, Chief People & Culture Officer w KPMG w Polsce.

****

O KPMG:             

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 146 rajach i zatrudnia ponad 227 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

****
Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

****

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: DPO@kpmg.pl lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), który jest dla Pana/Pani osobą kontaktową w kwestiach związanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośbą o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: dane identyfikujące osobę, służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia żądania usunięcia danych. W przypadku wniesienia żądania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostaną bezpowrotnie usunięte.
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.
Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.
Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.