Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Ministerstwo Skarbu Państwa

Plan Prywatyzacji na lata 2012-2013

„Plan prywatyzacji na lata 2012-2013” (zwany dalej Planem Prywatyzacji) prezentuje główne założenia polityki prywatyzacyjnej i wykaz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, które zostały wyselekcjonowane do objęcia procesami przekształceń własnościowych. Ministrem właściwym w zakresie prywatyzacji jest Minister Skarbu Państwa. Plan Prywatyzacji obejmuje spółki będące w nadzorze nie tylko Ministra Skarbu Państwa, ale również te, w których nadzór prowadzony jest przez innych Ministrów.
Działania prywatyzacyjne w latach 2012-2013 będą dotyczy 300 spółek, w tym:
• 279 nadzorowanych przez Ministra Skarbu Paostwa,
• 15 nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
• 4 nadzorowanych przez Ministra Gospodarki,
• 2 nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

plan_prywatyzacji_2012_2013.pdf