Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Kacprzak Radcy Prawni

Tarcza antykryzysowa

Dnia 31 marca 2020 r. weszły w życie ustawy tworzące tzw. „tarczę antykryzysową”, których założeniem jest złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego w Polsce spowodowanego epidemią koronawirusa, umożliwienie kontynuacji działalności przedsiębiorcom, którzy najbardziej ucierpią w wyniku epidemii, a także ochrona miejsc pracy. 

W skład uchwalonego pakietu ustaw wchodzi m.in. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej: „Ustawą COVID-19”), w której przewidziano m.in. zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, karnych i administracyjnych.  

Terminy. W Ustawie COVID-19 przesunięto m.in.: 

  1. terminy uiszczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste do dnia 30 czerwca 2020 r.,
  2. terminy rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców przed dniem 13 października 2019 r. o 3 miesiące, tj. do dnia 13 lipca 2020 r.,  
  3. wydłużono termin do przekazania informacji do Szefa KAS dot. schematów podatkowych. 


Prawo pracy
. Wprowadzono szereg zmian w prawie pracy, mających na celu jego uelastycznienie, czyli m.in. możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 132 § 1 kp), do nie mniej niż 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego (art. 133 § 1 kp), do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Wprowadzono ponadto możliwość zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy oraz możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu. Nadto ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku pracy pracownika młodocianego bez prawa do wynagrodzenia (pracodawca zachowuje jednak prawo do refundacji).

Prawo handlowe. Ustawa COVID-19 przewiduje ponadto możliwość zdalnych (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, np. tele- lub wideokonferencje) zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy) i posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej w każdej spółce (nie tylko w sp. z o.o.). Zarządy oraz rady nadzorcze spółek kapitałowych mogą podejmować, w razie braku odmiennych regulacji umowy lub statutu uchwały w trybie pisemnym. Natomiast oświadczenia woli członka organu osoby prawnej będą mogły zostać złożone w formie dokumentowej (np. e-mail, skany podpisanych dokumentów). Analogiczne rozwiązania wprowadzono też m. in. dla spółdzielni mieszkaniowych. 

Wsparcie finansowe. W celu ochrony zatrudnienia, zmniejszenia obciążeń oraz zachowania płynności finansowej w przedsiębiorstwach uchwalono w szczególności:

  1. dofinansowanie pensji pracowników do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeśli firma zmniejszy wymiar godzin pracy o przynajmniej 20 proc. (maksymalnie do połowy etatu),
  2. czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności podatkowych i składkowych (ZUS),
  3. zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS do końca maja br. dla firm zatrudniających do 9 pracowników (dla samozatrudnionych zwolnienie uzależnione jest od przychodu, który powinien wynosić nie więcej niż 15681 złotych),
  4. „postojowe” dla osób zatrudnionych na umowach zlecenie, umowach o dzieło i dla samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 złotych brutto,
  5. możliwość ubiegania się przez samozatrudnionych o dofinansowanie przez starostę części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (przez maksymalnie 3 miesiące) w przypadku spadku obrotów w następstwie COVID-19,
  6. mikropożyczki dla przedsiębiorstw do 5000 złotych (jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., pożyczka wraz z odsetkami na jego wniosek podlega umorzeniu).


Więcej informacji:
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania w przedmiocie postanowień Ustawy COVID-19 prosimy o kontakt.

Marek Kacprzak
Radca prawny | Partner zarządzający
m.kacprzak@kacprzak.com.pl

www.kacprzak.com.pl