Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Webinar: praktyczne aspekty polskiego prawa kontraktowego i prawa spółek

Webinar: praktyczne aspekty polskiego prawa kontraktowego i prawa spółek – 4 czerwca 2020 r. (w języku niemieckim)

Webinar skierowany jest do niemieckojęzycznych podmiotów, w tym spółek, prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, jak również członków zarządu oraz prawników in-house polskich spółek dotkniętych kryzysem. Tematyka webinarium jest przeznaczona także dla przedsiębiorców związanych umową z polskimi podmiotami oraz mających trudności w realizacji umów.

PROGRAM:

 

1. Uchylenie się od odpowiedzialności kontraktowej. Zmiana umowy

1.1 Brak odpowiedzialności bez winy

1.2 Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka a siła wyższa

1.3 Zmiana istniejącej umowy przez sąd (rebus sic stantibus)

1.4 Zakończenie toczących się negocjacji kontraktowych

1.5 Umowy najmu

1.6 Odstąpienie od umowy

2. Udział w posiedzeniach zarządu lub rady nadzorczej lub w zgromadzeniach wspólników przy użyciu środków porozumiewania się na odległość

3. Przyczyny upadłości, termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

4. Odpowiedzialność członków zarządu w czasie kryzysu

5. Zwolnienia grupowe

6. Kryzys jako szansa

Rejestracja