Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zgłoś dobre praktyki odpowiedzialnego biznesu do 15 stycznia 2019!

Jeszcze do 15 stycznia firmy mogą zgłaszać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju do największego w Polsce przeglądu CSR – Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanego od 17 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zgłoszenia praktyk odbywają się poprzez formularz na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/.

Do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie w 7 obszarach: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Należy je rejestrować do 15 stycznia (przedłużony termin zgłoszeń) poprzez formularz na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/. Nie ma ograniczeń w liczbie przesyłanych praktyk. Zgłoszenie oraz ich publikacja są bezpłatne.

CSR wymaga szerszego spojrzenia na działalność firmy. Obok bardzo ważnego zaangażowania społecznego, konieczne jest uwzględnienie wpływu firmy w innych obszarach takich jak na przykład ład organizacyjny i środowisko naturalne, czy oddziaływania na poszczególnych interesariuszy np. pracowników, dostawców czy konsumentów. Z tego też powodu dobre praktyki zgłaszane do Raportu grupujemy w siedmiu, głównych obszarach opisanych w normie ISO 26000, dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. W ten sposób raport staje się największym w Polsce przeglądem odpowiedzialnego biznesu, świetnym źródłem wiedzy o stanie polskiego CSR, pozwala edukować i inspirować do bardziej odpowiedzialnego postępowania w biznesiemówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dlaczego warto zgłosić dobre praktyki?

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest przeglądem praktyk przypisanych tematycznie do obszarów zgodnych z normą ISO 26000. Zgłaszając swoje praktyki do Raportu firma dołącza do grona organizacji upowszechniających w Polsce przekonanie, że warto prowadzić działania społeczne, prośrodowiskowe czy też przyczyniające się do poprawy ładu organizacyjnego. Raport jest szeroko dystrybuowany do biznesu, mediów, administracji publicznej, studentów i wykładowców czy organizacji pozarządowych. W ten sposób firma może swoimi praktykami inspirować kolejne podmioty a jednocześnie stwarzać szansę na nawiązywanie nowych partnerstw i rozwijania współpracy. Zyskuje dodatkową okazję do prezentacji i komunikacji swoich osiągnięć w dziedzinie CSR.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosi raport podczas konferencji planowanej na koniec marca 2019 roku. Do udziału w wydarzeniu w sposób szczególny zaproszone zostaną firmy, których działania znalazły się w raporcie. Spotkanie będzie okazją do rozpoczęcia komunikacji o zakwalifikowaniu praktyk firmy do największego w Polsce przeglądu odpowiedzialnego biznesu. Obok wersji drukowanej oraz cyfrowej (w postaci pliku PDF dostępnego online), wszystkie działania z raportu zostaną opublikowane w wyszukiwarce dobrych praktyk na portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Obecnie na platformie znajduje się ponad 3500 przykładów działania firm – odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

Zgłoszenia

Na część poświęconą działaniom firm składają się praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane w 2018 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2018 roku. Zgłoszenia można dokonać przez formularz http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/ do 15 stycznia br. (przedłużony termin zgłoszeń).

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu i adekwatność względem normy ISO 26000. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza, ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska@fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/.

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl 

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 18 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.